سخن     مدیر  عامل

بسمه تعالي

قرن بيست و يكم، قرن فن آوري و تكنولوژي است،‌ جوامعي كه در اين زمينه پيشرو مي باشند قطعاً‌ در مديريت جهاني نفش كليدي ايفا خواهند نمود. در عصر اطلاعات و فرا صنعتي بايد از فكر بشر به عنوان ثروت ملي و بنيادي در جهت ارتقاء و بهره گيري فني و اقتصادي استفاده نمود. لذا، با اين رويكرد، بايد تفكر را منشاء ثروت، ‌تحرك، ‌تحول و پيشرفت يك جامعه دانست. محدوديت هاي منابع اين ضرورت را ايجاب مي كند كه تفكر علمي و توليد علم سرلوحه كار قرار گيرد تا به حداكثر ارزش افزوده دست يافت. در اين راستا،‌ اگر در جامعه اي تفكر علمي اصل پايداري قلمداد شود، قطعاً از منابع موجود مي توان به كمك فكر و علم و با اتخاذ راهبردهاي كليدی به توسعه همه جانبه و پايدار نائل آمد. درجهان پرشتاب و تحول آفرين امروز، همه شواهد حكايت از محوري بودن نقش انسان و منابع انساني در گشايش تگناها، خلق تكنولوژي هاي پيشرفته و توليد فراورده هاي علمي گوناگون دارد. در واقع زيربنا و نيروي محركه هر سازماني، منبع عظيم انساني است كه با گذشت زمان به ارزش آن افزوده مي شود.

شركت هاي مهندسي مشاور به عنوان مغزافزار صنعت، نقش به سزايي در راستاي اتصال صنعت و مراكز علمي و دانشگاهي را دارند اشتغال نخبگان دانشگاهي از يك سو و در اختيار داشتن بانك اطلاعاتي صنعت از سوي ديگر مهندسان مشاور را در رده نهادهاي دانش بنيان قرار مي دهد و بدون شك پيشرفت صنعتي هر كشور نيز با بهره گيري از سه ركن سرمايه، تكنولوژي و نيروي انساني است كه اين شركت ها تامين كننده نيروي انساني ماهر براي  برنامه ريزي و بهره گيري صحيح از ثروت و تكنولوژي مي باشد.

شركت مهندسي مشاور گواه صنعت با دو دهه تجربه، همگام با اين بروز رساني ها سعي در همسو و همراه شدن با حركت صنعتي كشور مي باشد و در اين راستا تلاش دارد با توان و قدرت تفكر كارشناسان و مديران خود در وهله اول در عرصه هاي صنایع و معادن و در مرحله بعد در تمام ابعاد مهندسي در داخل و خارج كشور گام هاي موثري بردارد.